Intervenció a la Comissió d’Afers Institucionals

Intervenció del Portaveu del Grup Socialistes-Ciutadans pel Canvi a la compareixença del Molt Honorable President de la Generalitat davant la Comissió d’Afers Institucionals
Palau del Parlament (15/12/06)

Molt Honorable Sr. President de la Generalitat,
Vicepresident,
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació,
Presidenta de la Comissió,
Diputades i diputats,

Vull en primer lloc agrair-li al President de la Generalitat la seva compareixença a petició pròpia i la informació que ens ha proporcionat.

Ens ha explicat l’estructura dels departaments i, de forma resumida, les prioritats de la seva acció.

Compartim plenament els objectius fixats i estarem al seu costat per assolir-los. Progrés econòmic, justícia social i desplegament de l’Estatut són les prioritats
que cal perseguir amb tenacitat.

Sap, President, que tindrà el suport permanent del Grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel canvi, per governar en compliment del nostre programa electoral i dels acords continguts en la Declaració programàtica de l’Entesa Nacional pel Progrés.

El centre de l’acció del govern ha de ser l’obsessió per resoldre els problemes de la ciutadania, la garantia d’una societat cohesionada i construir un futur millor, més lliure i segur, més pròsper i més just i solidari. Amb una economia més dinàmica, que estimuli la innovació i ajudi els emprenedors i emprenedores. Una societat atenta als problemes dels més joves i dels més grans, compromesa amb la igualtat entre homes i dones, i amb el desenvolupament, la pau i el respecte dels drets humans arreu del món.

Estem a la seva disposició per fer tot això. I també per promoure un ampli consens sobre els grans temes de país, bé siguin reformes institucionals o acords polítics per afrontar qüestions rellevants pel futur com el fenomen de la immigració.

Vostè personalment i el govern que presideix tenen el nostre suport.

Impulsarem la seva acció i, tot i que no renunciem a assenyalar mancances i errors que puguin produir-se, és lògic que la nostra intervenció en debats com aquest sigui més breu i menys intensa que les dels partits de l’oposició.

Voldríem, però, aprofitar la nostra intervenció per assenyalar alguns elements que ens semblen especialment rellevants.

Volem subratllar l’encert del canvi de denominació del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Creiem que la denominació que vostè els hi ha donat no sols defineix millor el seu marc competencial sinó que marca unes prioritats de futur que compartim plenament.

En segon lloc, volen assenyalar el nostre suport a la creació del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Som conscients de les reticències que ha aixecat en determinats sectors que no han vist amb bons ulls la inclusió d’Universitats i recerca en un Departament que acull també les competències en matèria d’Indústria, comerç i turisme. L’anunciada designació d’un Comissionat d’Universitats pot esvair algunes d’aquestes reticències.

Però el govern té el nostre suport en aquesta aposta que pretén aproximar empresa i universitat, economia productiva i recerca, fent de la innovació la millor garantia pel progrés econòmic i el vigor industrial del nostre país, així com factor de modernització de sectors tan estratègics com el comercial i el turístic.

Creiem que l’estructura del nou govern assegura l’eficàcia i la transversalitat de
polítiques d’importància estratègica. El fet que el President assumeixi directament la coordinació i l’impuls de l’acció de govern ha d’esvair els dubtes que alguns i algunes poden tenir pel fet que les polítiques d’igualtat de les dones i de joventut i altres que fins ara s’havien desenvolupat des de la Presidència recaiguin ara en el Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Hem de dir-li, President, que està honorant els seus compromisos electorals.

Fets, no paraules. Rigor i tenacitat. Es pot exercir l’autoritat sense ser autoritari. Es pot governar en coalició, poden conviure projectes diferents, sense que eficàcia del govern se’n ressenteixi. Apreciem el seu estil. Apreciem també l’esforç de tot el govern i dels partits que li donen suport per aprofitar les bases assentades per l’anterior govern i per no repetir alguns errors comesos en el passat. I creiem que els ciutadans i les ciutadanes comencen també a apreciar- ho ben positivament.

El govern ha desplegat ràpidament la seva organització i tant vostè com el conjunt del govern han pres ja decisions molt encertades.

Volem destacar l’aprovació de cinc projectes de llei. El primer, tal com vostè s’havia compromès en la campanya electoral, el projecte de llei de serveis socials. I quatre més, el de creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, el de creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya, el del dret a l’habitatge i el de contractes de conreu.

El seu govern ha decidit també la creació de l’Agència Catalana de Turisme, laconstrucció de 15 noves depuradores a les comarques de l’Ebre, la inversió de 7,9 milions d’euros en nous centres educatius, de 7,3 milions d’euros en centres de caràcter social i de 8,8 milions d’euros en habitatges de lloguer per a joves a la Ciutat de la Justícia.

Bona feina, en molt poc temps, aprofitant les sòlides bases assentades per l’anterior govern de Catalunya.

Valorem positivament el compromís d’impulsar l’aprovació de la llei de la Corporació catalana de mitjans audiovisuals (la nova llei de la Corporació catalana de ràdio i televisió) abans de l’estiu, així com de defensar Ràdio 4 i TVE-Sant Cugat com a centre productor de programes i també d’emissió deprogrames en català. Amb això no fem altra cosa que defensar el compromís contingut a l’article tercer de la Constitució pel que l’Estat s’obliga a defensar i protegir totes les llengües d’Espanya, que conformen el patrimoni cultural de tots els espanyols, no sols de catalans, bascos i gallecs.

També volem manifestar el nostre suport a la seva decisió de participar en la celebració al Congrés dels Diputats del dia de la Constitució, llei fonamental en la que es basa el nostre nou Estatut d’Autonomia, i també la forma en que està abordant la polèmica suscitada per l’aprovació per part del govern espanyol del Reial Decret pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims de l’Educació Primària.

President, volem felicitar-lo també per l’esforç de reducció en el nombre de departaments, i l’encoratgem a vetllar per tal que no s’incrementi de forma innecessària el nombre d’alts càrrecs i el volum del personal eventual.

Hem deixat per al final de la nostra breu intervenció una qüestió que ens preocupa de forma especial. La necessitat d’estimular una major presència de les dones en la política i les institucions.

Li parlo en nom d’un grup que integra un 40% de dones. Un grup presidit per una dona. El grup que ha proposat la única dona que forma part de la Mesa del Parlament.

President, som encara lluny, nosaltres, i tots plegats, d’assolir l’objectiu de la plena igualtat.

Som plenament conscients –ho són especialment les dones– de la dificultat de trencar barreres i esquemes mentals. Som conscients de l’esforç que s’està fent. Però som també conscients que l’esforç resulta encara insuficient.

President, compti amb nosaltres per seguir treballant en la direcció de la paritat. Compti amb nosaltres per fer una normativa electoral que asseguri una presència mínima del 40% de persones del mateix gènere en totes les candidatures.

Compti amb nosaltres, com nosaltres comptem amb vostè i el seu govern, per fer de Catalunya una de les societats més avançades del món, també en aquest terreny.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.