Cap a l’11è Congrés del PSC

Cap a l’11è Congrés del PSC

L’Onzè Congrés del PSC se celebrarà coincidint amb el 30è aniversari del partit en el moment en que desenvolupem el major nivell de responsabilitats de govern de la nostra història. Precisament per això augmenta el nivell d’exigència envers el nostre projecte i la nostra organització. I tampoc no podem deixar de constatar un descens del nostre suport electoral i una erosió de la imatge de la política. Aquesta situació exigeix un enfortiment del partit, tant des del punt de vista polític, com des del punt de vista organitzatiu i de capacitat de representació i mediació social. Aquests han de ser alguns dels temes del debat congressual. Per incitar al debat la Comissió Executiva aprovarà el mes de setembre un guió temàtic a partir d’una desena d’objectius que trobareu resumits a continuació.

1. Modernitzar el nostre discurs, agenda i llenguatge; proporcionar un relat entenedor i un horitzó engrescador.

2. Atendre millor els neguits del nostre electorat més tradicional i entendre la seva evolució, situant en primer pla l’agenda social dels governs, atenent de forma especial els problemes derivats de la precarietat laboral, millorant la qualitat dels serveis públics, aprofundint en les polítiques d’habitatge i immigració, i repensant en profunditat el nostre discurs i les nostres polítiques per a les persones de més de 60 anys.

3. Representar millor la cultura del treball, els seus valors i les seves noves expressions, recuperant el discurs del valor del treball digne com a factor de socialització, impulsant la cultura de l’honestedat, l’esforç i la responsabilitat com a motors de l’ascens social, evitant que l’entrada prematura de joves en el mercat laboral els allunyi definitivament de la millora de la seva formació, assumint que els canvis en el món del treball exigeixen la reformulació d’algunes polítiques públiques, estrenyent les nostres relacions amb els sindicats i el món obrer, i participant activament en la recuperació de la memòria democràtica, obrera, popular, catalanista i federalista de la nostra història.

4. Obrir espais a nous protagonistes, impulsant la incorporació de gent nova al partit, a les seves estructures de direcció i a les candidatures electorals, donant més protagonisme als sectors de més recent incorporació, ampliant la xarxa de relacions i complicitats del partit a persones actives en el terreny associatiu i cultural, prioritzant la formació dels militants i els responsables del partit, i donant l’oportunitat a nous portaveus polítics del partit.

5. Estrènyer els nostres llaços amb els joves, acordant amb la JSC un pla per incrementar la seva presència entre els joves i la seva influència en el si del partit i estudiar noves formules organitzatives per a l’activisme jove, promovent la presència de gent jove en les estructures del partit i en responsabilitats institucionals, fent de l’emancipació juvenil una de les prioritats de l’acció política dels socialistes, incrementant la presència socialista en els instituts i centres de FP, promovent una presència activa a la Universitat, i subratllar la dimensió utòpica i transformadora del projecte socialista i la referència a les seves arrels llibertàries.

6. Esdevenir el partit per a la igualtat entre homes i dones, analitzant des d’una perspectiva de gènere les polítiques del partit, els seus missatges i les seves formes d’organitzar-se i desenvolupar l’acció política, augmentant la presència de dones en el partit i impulsant una presència paritària d’homes i dones en responsabilitats orgàniques i institucionals, fent permanent bandera de la igualtat i la paritat, i obrint nous mecanismes de participació que facin possible la conciliació de la vida personal, laboral i política.

7. Practicar una política de proximitat a tots els nivells, del president al darrer militant, millorant la ubicació, condicions i serveis dels locals del partit (oficines parlamentàries, formació oberta,…), revisant la política de publicacions i proporcionar la màxima atenció a la informació de ciutadans, simpatitzants, militants i responsables del partit, generalitzant la pràctica del “porta a porta” en campanya electoral i promoure campanyes específiques de contacte directe amb la ciutadania, millorant la nostra presència a Internet en un sentit ampli, millorant la comunicació del partit en tots els terrenys, utilitzant de forma intensiva les TIC en l’acció política i l’organització del partit, afavorint processos de participació en les grans decisions, i impulsant mecanismes de participació flexibles i oberts a persones i col·lectius.

8. Millorar la nostra capacitat de representar els sectors més dinàmics, establint mecanismes de relació específics amb emprenedors, autònoms i professionals, impulsant mecanismes de participació a través de Internet (militància on line, Agrupació virtual), prioritzant el treball envers els creadors d’opinió i els sectors culturals, i estant especialment alerta amb respecte de les demandes i la sensibilitat de la “Catalunya emergent” (emprenedors de 25 a 40 anys).

9. Escoltar millor la societat i oferir el partit com a instrument per a debatre i impulsar reformes, impulsar decididament una cultura de “partit atent”, de “partit que escolta”, capaç de contrastar permanentment la seva acció política amb la percepció ciutadana i els resultats concrets, passant a l’ofensiva en el debat polític i cultural, oferint el partit com a instrument de transformació social des del projecte majoritari del catalanisme social, impulsant el debat intern i promoure un debat extern sobre la renovació del projecte socialista, esdevenint el millor instrument de connexió amb les forces progressistes a nivell europeu i internacional.

10. Promoure campanyes de mobilització social i de participació electoral. Cal recordar que, tant per impulsar canvis profunds com per fer-los irreversibles, és imprescindible guanyar la batalla de les idees i convèncer una àmplia majoria ciutadana. Això implica la necessitat d’estimular la participació activa i crítica de la ciutadania en suport a l’acció dels governs de progrés i mobilitzar energies en favor de les reformes, establint una major complicitat amb els moviments socials progressistes i impulsant plataformes sectorials i temàtiques que esdevinguin agents socials del canvi.