Reformes urgents

REFORMES URGENTS
INTOCABLE DIGITAL, 15.02.13

Una sensació generalitzada de corrupció, la impotència de la política front la crisi econòmica i una creixent desconnexió de les institucions amb respecte de la ciutadania, exigeixen una regeneració profunda del sistema democràtic. En aquest sentit cal afrontar amb decisió i valentia al menys quatre reformes concretes:

1.- És urgent la reforma de la Llei electoral, en el sentit de donar més capacitat als electors per decidir qui ha d’ocupar els escons. Aquesta reforma s’hauria de basar en el sistema de representació proporcional personalitzada, similar a l’utilitzat a la República Federal Alemanya, que permeti l’elecció directa de diputats en districtes uninominals i desbloquejar les llistes de partit que asseguren la proporcionalitat del sistema.

2.- És urgent reformar la Llei de partits per establir criteris mínims de funcionament democràtic en totes les forces polítiques. Aquests criteris mínims haurien de contemplar com a mínim el següent: garanties de participació democràtica dels afiliats, publicitat de les decisions dels òrgans de direcció, celebració de Congressos d’àmbit estatal i de nacionalitat o regió almenys cada dos anys, representació dels àmbits territorials inferiors en els òrgans interns superiors de manera proporcional al nombre d’afiliats, pautes de composició dels tribunals interns dels partits que garanteixin la divisió de poders i incompatibilitats dels seus membres per tal de garantir la seva independència, i l’obligatorietat de celebrar eleccions primàries obertes a la ciutadania per elegir, al menys, els caps de llista a tot tipus d’elecció.

3.- És urgent, així mateix, la reforma de la Llei de finançament dels partits per assegurar la seva màxima transparència i prohibir el finançament corporatiu, incorporant sistemes d’auditoria externa, creant una Comissió de Vigilància de les despeses electorals. Aquesta Comissió haurà d’emetre un informe, després de cada procés electoral, avaluant el grau de compliment dels límits de despesa per part de cada partit polític.

4.-És urgent l’aprovació de lleis de transparència que assegurin el coneixement públic, puntual i directe, dels actes, decisions, procediments i resolucions de les administracions, els càrrecs electes i els càrrecs de confiança, especialment pel que fa a les contractacions, concursos i adjudicacions que realitzen.